Warunki korzystania

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację opisanych w niej warunków.

UMOWA NA USŁUGI MASTER

Niniejsza Umowa o świadczenie usług MASTER (niniejsza „Umowa”) jest dokonywany i wprowadzany w dniu zakupu, („Data wejścia w życie”), pomiędzy Collateral Base, LLC, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Illinois („Konsultant”) i każdego nabywcy („klientem”, łącznie z Konsultantem, zwanymi „Stronami”).

Klient pragnie, aby Konsultant od czasu do czasu wykonywał określone usługi związane między innymi z doradztwem w zakresie konopi indyjskich lub konopi, wszystko na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

TŁO

 1. Strony pragną, aby Klient angażował Konsultanta do wykonania usług opisanych w niniejszej Umowie, a Konsultant do świadczenia usług na warunkach zawartych w niniejszej Umowie; oraz
 1. Strony pragną wykorzystać niezależne umiejętności i wiedzę specjalistyczną Konsultanta zgodnie z niniejszą Umową jako niezależny wykonawca w celu pomocy w procedurach licencyjnych i operacyjnych dla legalnego przemysłu konopi indyjskich.
 1. Strony zamierzają być związane niniejszą Umową w zakresie Usług i dostawy Produktu pracy wykonanego z Własności Intelektualnej Konsultanta, jak określono w Zestawieniu Prac. Klient zgadza się i wyraźnie rozumie, że wszelkie zmiany w tym zakresie wykraczają poza zakres Wykazu prac i podlegają nakazom zmian, jak udokumentowano w przyszłych Wymogach pracy.

UMOWA

Uwzględniając obietnice i wzajemne porozumienia zawarte w niniejszej Umowie, strony uzgadniają, co następuje:

 1. Słowa pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszej Umowie, mają definicje podane poniżej:

"Program Partnerski” oznacza dowolną osobę lub podmiot, niezależnie od tego, czy istnieje teraz, czy w przyszłości, który bezpośrednio lub pośrednio przez jednego lub więcej pośredników kontroluje, jest kontrolowany przez Klienta lub znajduje się pod wspólną kontrolą z Klientem (w tym między innymi wspólne przedsięwzięcia, ograniczona odpowiedzialność spółki i spółki osobowe). Użyty w tej definicji termin kontrola oznacza posiadanie co najmniej 5% łącznej liczby głosów lub wartości wszystkich klas akcji lub udziałów w jednostce, lub prawo do kierowania zarządzaniem i polityką jednostki, przez umowy lub w inny sposób.

"Poufna informacja” oznacza wszystkie informacje, w tym wszelką Własność intelektualną (zdefiniowaną poniżej) w odpowiednim zakresie, ujawnione przez jedną Stronę drugiej Stronie zgodnie z Usługami (zdefiniowanymi poniżej) świadczonymi na mocy niniejszej Umowy, które nie są powszechnie znane w branży Klienta lub Konsultanta lub branży i obejmuje, bez ograniczeń, (a) koncepcje i pomysły związane z rozwojem i dystrybucją treści w dowolnym medium lub z obecnymi, przyszłymi i proponowanymi produktami lub usługami Stron lub ich spółek zależnych lub stowarzyszonych; (b) handel tajemnice, rysunki, wynalazki, know-how, programy i dokumenty źródłowe oprogramowania; (c) informacje dotyczące planów badań, rozwoju, nowych ofert usług lub produktów, marketingu i sprzedaży, biznesplanów, prognoz biznesowych, budżetów i niepublikowanych sprawozdań finansowych, licencji i ustaleń dotyczących dystrybucji, cen i kosztów, dostawców i klientów; (d) wszelkie informacje dotyczące umiejętności i wynagrodzenia pracowników, wykonawców lub innych przedstawicieli Stron lub ich spółek zależnych lub stowarzyszonych; oraz (e) Produkty Konsultanta i Produkty Pracy wynikające z Oświadczenia(-ów) o Pracy. Informacje Poufne obejmują również informacje zastrzeżone lub poufne jakiejkolwiek strony trzeciej, która może ujawnić takie informacje Klientowi lub Konsultantowi w trakcie świadczenia Usług na mocy niniejszej Umowy.

"Materiały dostarczone przez konsultanta” ma znaczenie określone w odpowiednich Oświadczeniach dotyczących Prac dołączonych do niniejszej Umowy i włączonych do niej.

"Własność intelektualna” obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie Usługi, Produkty Pracy, Materiały dostarczane przez Konsultanta, wynalazki, innowacje technologiczne, odkrycia, projekty, formuły, know-how, procesy, metody biznesowe, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, oprogramowanie komputerowe, pomysły, kreacje , pisma, ilustracje, fotografie, modele naukowe i matematyczne, ulepszenia wszystkich takich właściwości oraz wszelkie zarejestrowane materiały definiujące, opisujące lub ilustrujące wszystkie takie właściwości, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

"Licencjonowany cel” ma znaczenie określone w odpowiednich Oświadczeniach dotyczących Prac dołączonych do niniejszej Umowy i włączonych do niej.

"Usługi” ma znaczenie określone w odpowiednich Oświadczeniach dotyczących Prac dołączonych do niniejszej Umowy i włączonych do niej.

"Produkt pracy" ma znaczenie określone w Zakresie Usług w odpowiednich Zestawieniach Prac dołączonych do niniejszej Umowy i włączonych do niej.

 1. Zaangażowanie Usług.
  • Usługi i oświadczenie(-a) o pracy. Konsultant będzie świadczyć usługi doradcze w obszarach specjalizacji Konsultanta, w tym między innymi. Od czasu do czasu Klient i Konsultant mogą zawrzeć jedno lub więcej pisemnych zleceń pracy zasadniczo w formie Eksponat A które zawierają warunki (w tym specyfikacje, obowiązki stron i opłaty) dotyczące Usług i przedmiotów, które Klient chce zapewnić Konsultantowi. Takie zlecenie pracy będzie określać, w obowiązującym zakresie, m.in. zakres Usług, harmonogram realizacji Usług, różne działania projektowe i zadania do wykonania przez Strony, Przedmioty Dostawy Konsultanta oraz role i obowiązki Stron. Po zaakceptowaniu zlecenia pracy przez Konsultanta (na piśmie, przez wykonanie lub w inny sposób), takie zlecenie pracy będzie „Oświadczenie o pracy”. Każdy Zestawienie prac wejdzie w życie dopiero po podpisaniu przez Strony, a następnie stanie się częścią niniejszej Umowy, tak jak zostało w niej w pełni określone. Jeśli jakiekolwiek postanowienie obowiązującego Wykazu prac jest niezgodne z niniejszą Umową przed jego włączeniem, warunki odpowiedniego Wykazu prac będą miały pierwszeństwo, ale tylko w odniesieniu do Usług, które mają być wykonane na podstawie tego Wykazu prac. Sposób i środki, w których Konsultant decyduje się na wykonanie Usług, pozostają w wyłącznej gestii Konsultanta i pod jego kontrolą. Realizując Usługi, Konsultant zobowiązuje się dostarczyć własny sprzęt, narzędzia i inne materiały na własny koszt; jednak Klient udostępni swoje urządzenia i sprzęt Konsultantowi, gdy będzie to konieczne.
  • Zmienić zamówienia. Klient może od czasu do czasu zażądać zmian lub uzupełnień Usług, w tym dowolnych Materiałów dostarczonych przez Konsultanta, wykonanych lub do wykonania przez Konsultanta na podstawie istniejącego Wykazu prac. Na każde takie żądanie, jeśli takie żądanie zostanie zaakceptowane przez Konsultanta według jego wyłącznego uznania, Konsultant przedstawi Klientowi pisemną propozycję zlecenia zmiany dodatkowych Usług, w tym wszelkie wynikające zmiany opłat, zakresu Usług, harmonogramu Usług i płatności harmonogram i obowiązki Stron. Każda propozycja zlecenia zmiany zostanie uznana za „Zlecenie zmiany” po zaakceptowaniu przez Strony i zostanie dołączona do odpowiedniego Zestawienia prac i włączona do niego. Zlecenia Zmiany będą skuteczne dopiero po wykonaniu przez obie Strony, a następnie zostaną dołączone i włączone do odpowiedniego Zestawu Prac i niniejszej Umowy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie obowiązującego Zlecenia Zmiany jest niezgodne z Wykazem prac, do którego się odnosi, lub niniejszą Umową przed taką zmianą, warunki obowiązującego Zlecenia Zmiany będą miały pierwszeństwo, ale tylko w odniesieniu do Usług, które mają być wykonane w ramach tej Zmiany Zamówienie. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że czas, w którym Konsultant jest zobowiązany do świadczenia Usług, może wymagać przedłużenia w wyniku Zlecenia Zmiany i że takie przedłużenie nie będzie przypisywane Konsultantowi oraz, w zakresie, w jakim ma to wpływ na Wykaz prac. Zlecenie Zmiany, Strony dostosują Zestawienie Prac, w tym terminy, aby uwzględnić zwiększony czas potrzebny do wykonania Usług na jego podstawie.
  • Obowiązki Klienta. W związku z wykonywaniem Usług przez Konsultanta i opracowywaniem Produktów Konsultanta, Klient wykonuje określone zadania, przekazuje określone informacje i wypełnia pewne obowiązki określone dalej w obowiązującym Wykazie prac lub w inny uzasadniony sposób wymagany przez Konsultanta od czasu do czasu („Obowiązki Klienta”). Klient przyjmuje do wiadomości, że zapewni Konsultantowi rozsądny dostęp do zasobów merytorycznych Klienta w ramach wykonywania Usług przez Konsultanta i tworzenia Produktów Konsultanta. Klient rozumie, że wydajność Konsultanta zależy od terminowego i skutecznego wykonywania przez Klienta Obowiązków Klienta wynikających z niniejszej Umowy i każdego stosownego Wykazu prac. Konsultant będzie zwolniony z wszelkich niepowodzeń lub opóźnień w wykonywaniu Usług (w tym w dostarczaniu wszelkich Produktów Konsultanta) w zakresie spowodowanym niewypełnieniem przez Klienta Obowiązków Klienta w odpowiednim czasie. Klient będzie odpowiedzialny za (i) zapewnienie, że zakres Usług i Produktów Konsultanta spełnia wymagania Klienta; (ii) zapewnienie zgodności Klienta ze wszystkimi obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi, (iii) wyznaczenie jednego punktu kontaktowego dla wszystkich zapytań podczas wykonywania Usług, (iv) udzielenie wyjaśnień dotyczących wszystkich zapytań zgłoszonych przez Konsultanta w ciągu dwóch ( 2) dni roboczych, (v) przeprowadzania testów i przekazywania informacji zwrotnych Firmie oraz (vi) uzyskiwania wszelkich niezbędnych zgód od osób trzecich, które są wymagane, aby Konsultant mógł korzystać z informacji, treści lub oprogramowania Klienta w związku z wykonywaniem przez Konsultanta Usług w ramach niniejszą Umowę lub jakikolwiek obowiązujący Wykaz prac.
  • Opłaty za projekt i elementy podlegające zwrotowi. Klient zapłaci Konsultantowi opłaty i inne wynagrodzenia określone we wszystkich obowiązujących Wykazach Pracy. Klient zwróci również Konsultantowi wszystkie uzasadnione wydatki na podróż, utrzymanie i inne dodatkowe wydatki poniesione lub poniesione przez Konsultanta poza głównym miejscem (miejscami) działalności Konsultanta w związku z Usługami i wszelkimi innymi elementami podlegającymi zwrotowi dalej w każdym Zestawieniu Prac. Konsultant nie będzie miał obowiązku świadczenia jakichkolwiek Usług, gdy jakakolwiek kwota wymagana do zapłaty przez Klienta pozostaje należna i niezapłacona po terminie wymagalności takiej kwoty. Każde zawieszenie Usług przez Konsultanta w wyniku niedokonania przez Klienta wymaganej płatności spowoduje wydłużenie terminów Dostawy Konsultanta i innych Usług w zakresie, na który miało wpływ takie zawieszenie lub opóźnienie.
  • Fakturowanie i płatności. Wszelkie opłaty i inne wynagrodzenia należne Konsultantowi, jak określono w odpowiednich Wykazach pracy, będą należne i płatne zgodnie z nimi. Ponadto Klient zwróci Firmie, bez potrąceń lub potrąceń, wszystkie opłaty, opłaty, podróże, zakwaterowanie i inne wydatki bieżące poniesione w związku z wykonywaniem Usług, w ciągu pięciu (5) dni od przedłożenia faktury przez Konsultanta do Klienta, która to faktura będzie zawierać kopie wszystkich oryginalnych paragonów lub podobnej dokumentacji. W przypadku, gdy Konsultant uzna za konieczne lub wskazane zatrudnienie Firm zewnętrznych lub innych osób w związku z Usługami, poinformuje o tym Klienta, a po zatwierdzeniu przez Klienta, Klient pokryje cały koszt takiej osoby trzeciej. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności przez więcej niż trzydzieści (30) dni od daty jakiejkolwiek faktury, Klient zapłaci odsetki w wysokości równej niższej 1% miesięcznie (lub jego części) lub maksymalnej stawki ustawowej dozwolone, od kwoty wykazanej na takiej fakturze. Celem zbierania wykonania niniejszej Umowy jest dokumentacja biznesowa i nie może być uważana za komunikację osobistą lub prywatną w ramach jakiejkolwiek ustawy o ochronie konsumenta przed podsłuchiwaniem, a Klient zgadza się na rejestrowanie i transkrypcję komunikacji ustnej w celu egzekwowania warunków niniejszej Umowy.
  • Podatki. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie federalne, stanowe lub lokalne sprzedaż, użytkowanie, akcyzę, przywileje lub inne podatki lub opłaty, niezależnie od tego, jak zostały wyznaczone lub nałożone, w odniesieniu do wszelkich kwot należnych Konsultantowi przez Klienta na mocy niniejszej Umowy lub jakichkolwiek Usług, z wyłączeniem podatki na podstawie dochodu netto lub wartości netto Konsultanta. Konsultant wystawi Klientowi fakturę z tytułu wszelkich podatków należnych od Klienta, które muszą zostać pobrane przez Konsultanta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami lub innymi wymogami prawa. Konsultant jest niezależnym wykonawcą, w związku z czym Klient nie będzie potrącać ani wypłacać kwot, które pracodawca jest zwykle zobowiązany do potrącenia lub zapłaty w związku z wynagrodzeniem wypłacanym pracownikowi, takim jak podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne, Medicare lub niepełnosprawność.
  • Celem gromadzenia wykonania niniejszej Umowy jest dokumentacja biznesowa i nie może być uważana za osobistą lub prywatną komunikację w ramach jakiejkolwiek ustawy o ochronie przed napadami konsumenckimi, a Klient zgadza się na rejestrowanie i transkrypcję ustnych komunikacji w celu egzekwowania warunków ta umowa.
 1. Własność intelektualna.
  • Własność Produktu Pracy. Konsultant zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały już istniejące lub mogące istnieć w przyszłości w odniesieniu do wszelkich Produktów Pracy Konsultanta, Produktu Pracy lub Własności Intelektualnej Konsultanta lub jakiegokolwiek dokumentu, opracowania, produktu pracy, know-how, projektu, procesów, wynalazek, technika, tajemnica handlowa lub pomysł oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane, które zostały wcześniej stworzone przez Konsultanta, są tworzone przez Konsultanta, do którego Konsultant wnosi wkład lub które odnoszą się do Usług Konsultanta świadczonych na podstawie niniejszej Umowy (łącznie, „Produkt pracy”), w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej (w tym między innymi prawa patentowe) z nimi związane. Klient zgadza się, że każdy Produkt Pracy będzie i pozostanie własnością Firmy. Klient zgadza się sporządzić, na żądanie i koszt Konsultanta, wszelkie dokumenty i inne instrumenty niezbędne lub pożądane dla Konsultanta, który jest właścicielem Produktu pracy. W przypadku, gdy Klient z jakiegokolwiek powodu nie wykona takich dokumentów w rozsądnym terminie na żądanie Konsultanta, Klient niniejszym nieodwołalnie wyznacza Konsultanta jako pełnomocnika Klienta w celu wykonania takich dokumentów w imieniu Klienta, które to powołanie jest w połączeniu z zainteresowaniem. Klient nie będzie podejmował prób rejestracji jakichkolwiek prac stworzonych przez Konsultanta zgodnie z niniejszą Umową w Urzędzie Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych ani w jakimkolwiek zagranicznym rejestrze praw autorskich, patentów lub znaków towarowych. Klient nie zachowuje żadnych praw do Produktu pracy i zgadza się nie kwestionować własności Konsultanta do praw zawartych w Produkcie pracy. Klient ponadto zgadza się pomagać Konsultantowi w każdy właściwy sposób w egzekwowaniu praw Konsultanta związanych z Produktem pracy we wszystkich krajach, w tym między innymi w wykonywaniu, weryfikowaniu i dostarczaniu takich dokumentów oraz wykonywaniu takich innych czynności (w tym występowanie w charakterze świadka ), ponieważ Konsultant może zasadnie zażądać wykorzystania w celu uzyskania, udoskonalenia, dowodu, utrzymania i egzekwowania praw Konsultanta związanych z Produktem pracy.
  • Własność intelektualna Klienta. Klient (lub jego licencjodawca) przez cały czas zachowuje wszelkie prawa, własność i udziały do ​​wszelkiej wcześniej istniejącej Własności Intelektualnej wykorzystywanej przez Konsultanta podczas wykonywania Usług, która została lub jest stworzona, opracowana, zakupiona lub licencjonowana przez Klienta lub jego Podmioty Stowarzyszone, wraz z wszelkimi dodatkami, ulepszeniami, ulepszeniami lub innymi modyfikacjami dokonanymi przez Klienta, jego Podmioty Stowarzyszone lub przez jakąkolwiek stronę trzecią w imieniu Klienta i nie w związku z niniejszą Umową, bez względu na to, czy miało to miejsce w trakcie lub przed świadczeniem Usług w ramach niniejszej Umowy (łącznie „Własność intelektualna Klienta”). Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani w inny sposób nie będzie interpretowane jako przyznanie Konsultantowi jakichkolwiek praw, tytułów, licencji lub innych udziałów w jakiejkolwiek Własności Intelektualnej Klienta (czy to poprzez estoppel, domniemanie lub w inny sposób), z wyjątkiem prawa i licencji do modyfikacji i w inny sposób wykorzystywać takie elementy do świadczenia Usług na mocy niniejszej Umowy.
   • Z zastrzeżeniem punktu 4.3 (b), Konsultant niniejszym udziela Klientowi niewyłącznego, wieczystego, nieodwołalnego, niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na korzystanie z Produktu pracy, w tym między innymi wszelkich raportów, propozycji, list, technicznych materiałów, procesów biznesowych lub technicznych, dostarczonych przez Konsultanta na rzecz Klienta w związku z Usługami w Celu Licencjonowanym. Niezależnie od powyższego, Klient przyjmuje do wiadomości, że licencja udzielona przez Konsultanta w niniejszej podsekcji 4.3(a) może zostać przeniesiona wyłącznie na Podmiot Stowarzyszony i tylko w związku z cesją niniejszej Umowy przez Klienta zgodnie z punktem 16. W celu uniknięcia wątpliwości, licencja nie obejmuje prawa do używania, sprzedaży lub udzielania sublicencji na jakikolwiek Produkt Pracy objęty licencją i może być używany wyłącznie, niezależnie od tego, czy jest przenoszony, do Celu objętego Licencją.
   • Klient zgadza się, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich właścicieli, członków zarządu, dyrektorów, pracowników i Podmiotów Stowarzyszonych, że Informacje Poufne i Produkt Pracy dostarczone przez Konsultanta w trakcie świadczenia Usług będą wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do Celu Licencjonowanego, i w żadnym innym celu, w tym między innymi (i) świadczenie usług na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu lub osoby, w tym Podmiotu stowarzyszonego, z wyjątkiem cesji niniejszej Umowy zgodnie z sekcją 16lub (ii) wykorzystywanie takich Informacji Poufnych lub Produktów pracy w jakichkolwiek raportach zewnętrznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji Celu objętego Licencją. Klient nie będzie wykorzystywał Produktu Pracy bez żadnych informacji o prawach autorskich ani w jakimkolwiek formacie innym niż pełny i kompletny format, w którym Klient otrzymał taki Produkt Pracy od Firmy, z wyjątkiem przypadku, gdy jest to związane z Licencjonowanym celem.
 1. Poufna informacja.
  • Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się do przechowywania Informacji Poufnych drugiej Strony (zgodnie z definicją w niniejszej Umowie) w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania takich Informacji Poufnych żadnym stronom trzecim. Każda ze Stron zgadza się również nie wykorzystywać żadnych Informacji Poufnych drugiej Strony w żadnym innym celu niż w związku z wykonywaniem Usług przez Konsultanta i korzystaniem z tych Usług przez Klienta.
  • Obowiązki każdej ze Stron określone w niniejszej sekcji 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do jakiejkolwiek części Informacji poufnych, które druga Strona może udokumentować za pomocą właściwego dowodu, że taka część: (i) znajduje się w domenie publicznej bez winy drugiej Strony ; (ii) zostały słusznie i niezależnie przekazane drugiej Stronie bez obowiązku zachowania poufności; lub (iii) zostały opracowane przez drugą Stronę niezależnie i bez odniesienia do jakichkolwiek informacji przekazanych przez jedną Stronę drugiej Stronie. Ponadto każda ze Stron może ujawnić Informacje Poufne w odpowiedzi na ważne nakazu sądu lub innego organu rządowego, zgodnie z innymi wymogami prawa, pod warunkiem, że Strona ta najpierw przekaże o tym drugą Stronę z wyprzedzeniem na piśmie. Wszystkie Informacje Poufne dostarczone Stronie stanowią wyłączną własność Strony ujawniającej lub jej dostawców lub klientów. Na żądanie jednej ze Stron ujawniających Strona otrzymująca zgadza się niezwłocznie dostarczyć Stronie ujawniającej oryginał i wszelkie kopie takich Informacji poufnych. Według uznania Strony ujawniającej, Strona otrzymująca przedstawi pisemne poświadczenie zgodności z niniejszą sekcją 5.
  • Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w sekcji 4.1 lub niniejszej sekcji 5, Strony zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że Konsultant świadczy usługi doradcze firmom, które mogą konkurować z Klientem lub są w inny sposób zaangażowane w podobną branżę lub linię biznesową, oraz wiedza specjalistyczna, wiedza tego Konsultanta , oraz know-how to rozwijające się aktywa, które w żaden sposób nie mogą zostać niniejszym naruszone. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że o ile nie zostało to wyraźnie określone w Zestawieniu prac lub późniejszej umowie między Stronami: (i) Konsultant nie będzie ograniczony w swojej zdolności do korzystania z Produktu pracy, w tym między innymi do wszelkich koncepcji, procesów, pomysłów i programy opracowane w związku z Usługami oraz wszelkie uogólnione pomysły, koncepcje, know-how, metody, techniki lub umiejętności zdobyte lub nabyte podczas świadczenia Usług z klientami zewnętrznymi, oraz (ii) Konsultant może reprezentować, świadczyć usługi dla lub być zatrudnionym przez innych klientów, osoby lub firmy, które Konsultant uzna za stosowne według własnego uznania.
  • Z zastrzeżeniem punktu 4.3, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy każda ze Stron(i) natychmiast zaprzestanie korzystania z Produktu pracy lub Informacji Poufnych drugiej Strony dostarczonych na mocy niniejszej Umowy; (ii) usunie wszelkie takie Produkty pracy lub Informacje Poufne drugiej Strony z pamięci komputera lub innych nośników tej Strony, w tym między innymi bibliotek online i offline; oraz (iii) zwróci drugiej Stronie lub, wedle uznania drugiej Strony, zniszczy wszystkie kopie takiego Produktu pracy lub Informacji Poufnych będące wówczas w posiadaniu tej Strony. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Konsultant będzie uprawniony do zapłaty za Usługi wykonane na dzień rozwiązania i nie otrzyma żadnych dodatkowych opłat konsultingowych ani innego wynagrodzenia.
 2. Oświadczenia i Gwarancje.
  • Konsultant oświadcza i gwarantuje, że: (a) Konsultant ma pełne prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; (b) Konsultant ma prawo i nieograniczoną możliwość udzielania Klientowi licencji na Produkt pracy, jak określono w punkcie 4. (w tym prawo do udzielania licencji na dowolny Produkt pracy stworzony przez pracowników lub wykonawców Konsultanta); (c) zgodnie z faktyczną wiedzą Konsultanta, Produkt pracy nie będzie naruszał żadnych praw autorskich, patentów, znaków towarowych, prawa do wizerunku lub prywatności ani żadnych innych praw własności jakiejkolwiek osoby, zarówno umownych, ustawowych, jak i zwyczajowych. Konsultant zgadza się zwolnić Klienta z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, kosztów, roszczeń, wydatków lub innej odpowiedzialności (w tym uzasadnionych honorariów prawników) wynikających lub związanych z naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez Konsultanta oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Sekcji 1.
  • Klient oświadcza i gwarantuje, że: (a) Klient ma pełne prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; oraz (b) ani Klient, ani żaden z właścicieli, urzędników, dyrektorów, agentów, pracowników i podmioty stowarzyszone Klienta nie będą naruszać żadnych praw autorskich, patentów, znaków towarowych, prawa do reklamy lub prywatności ani żadnych innych praw własności jakiejkolwiek osoby, niezależnie od tego, czy jest to umowa , ustawowe lub zwyczajowe. Klient zgadza się zwolnić Konsultanta z wszelkich szkód, kosztów, roszczeń, wydatków lub innej odpowiedzialności (w tym uzasadnionych honorariów prawników) wynikających lub związanych z naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez Klienta oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym punkcie 2.
  • Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH W PUNKCIE 6.1, KONSULTANT NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ WOBEC KLIENTA, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB MATERIAŁÓW KONSULTANTA DOSTARCZANYCH NINIEJSZYM NINIEJSZYM LUB ZGODNIE Z JAKIKOLWIEK OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM PRACY, W TYM OGRANICZENIA SPRZEDAWALNOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE INNE GWARANCJE. PONADTO, Z WYJĄTKIEM PUNKTÓW 6.1, KONSULTANT NIE UDZIELA I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SZCZEGÓLNYCH WYNIKÓW USŁUG LUB KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW KONSULTANTA. SPÓŁKA, W IMIENIU WŁASNYM I JEJ PODMIOTÓW POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KONSULTANT W RAMACH WYKONYWANIA USŁUG NIE DZIAŁA W JAKICHKOLWIEK MOŻLIWOŚCI JAKO ADWOKAT LUB OFERUJE SPÓŁCE PORADY PRAWNEJ ORAZ ŻE WSZYSTKIE USŁUGI WYKONYWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ BASEDULTANT OGÓLNE DOŚWIADCZENIE KONSULTANTA W BRANŻY.
 3. Relacja z niezależnym wykonawcą; Opodatkowanie.

7.1 Konsultant jest niezależnym wykonawcą, a nie pracownikiem Klienta. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane jako utworzenie spółki osobowej, agencji, wspólnego przedsięwzięcia lub stosunku pracy. Sposób i środki, za pomocą których Konsultant decyduje się na wykonanie usług doradczych, pozostają w wyłącznej gestii i kontroli Konsultanta. Konsultant nie jest upoważniony do składania jakichkolwiek oświadczeń, umów ani zobowiązań w imieniu Klienta ani do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju w imieniu lub w imieniu Klienta. Wszelkie osoby zatrudnione przez Konsultanta lub zlecające mu podwykonawstwo w celu wykonania jakiejkolwiek części zobowiązań Konsultanta wynikających z niniejszej Umowy będą podlegać wyłącznej kontroli i kierownictwu Firmy. Klient nie będzie miał prawa ani uprawnień w odniesieniu do wyboru, kontroli, kierowania lub wynagradzania takich osób.

7.2 Konsultant i Klient zgadzają się, że Klient będzie traktował Konsultanta jako niezależnego wykonawcę dla celów wszystkich przepisów podatkowych (lokalnych, stanowych i federalnych) oraz formularzy akt zgodnych z tym statusem. Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich lokalnych, stanowych i/lub federalnych podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych i podatków od bezrobocia dla Konsultanta i jego pracowników. Klient nie będzie potrącał żadnych podatków ani nie przygotowywał formularzy W-2 dla firmy, ale dostarczy Konsultantowi formularz 1099, jeśli jest to wymagane przez prawo. Żadna część wynagrodzenia Konsultanta nie będzie podlegać potrąceniu przez Klienta w celu zapłaty jakichkolwiek podatków na ubezpieczenie społeczne, federalnych, stanowych lub jakichkolwiek innych podatków od wynagrodzeń pracowników.

 1. Semestr.
  • Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z Datą wejścia w życie i trwa do późniejszej z (i) pierwszej rocznicy Daty wejścia w życie lub (ii) wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania jakiegokolwiek Zestawu prac, dla którego mają być wykonane Usługi poniżej pozostają nierozstrzygnięte.
  • Domyślne i wypowiedzenie. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron („Strona Nienaruszająca”), jeśli którekolwiek z poniższych zdarzeń wystąpi przez lub w odniesieniu do drugiej Strony („Strona Naruszająca”): (i) Strona Naruszająca dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie naprawi takiego naruszenia w terminie określonym w punkcie 8.3 niniejszej Umowy; lub (ii) niewypłacalność lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez lub przeciwko Stronie Naruszenia, wyznaczenie syndyka masy upadłości na rzecz Strony Naruszenia lub cesja na rzecz wierzycieli Strony Naruszenia.
  • Kuracja i środki zaradcze. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strona Nienaruszająca poinformuje o tym Stronę Naruszenia na piśmie (i w takim zawiadomieniu wskaże charakter naruszenia i twierdzenie prawo strony do wypowiedzenia). Strona Naruszająca będzie następnie mieć trzydzieści (30) dni (lub dziesięć (10) dni w przypadku zapłaty należnych pieniędzy) po otrzymaniu takiego zawiadomienia na naprawienie takiego naruszenia lub, jeśli takie naruszenie nie może być racjonalnie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni, taki dłuższy okres czasu, jaki może być racjonalnie konieczny do wyleczenia takiego naprawienia, jeżeli Strona Naruszająca dostarczy Stronie Nienaruszenia w ciągu takiego trzydziestodniowego (30) okresu plan wykazujący, że jest w stanie naprawić naruszenie, a następnie sumiennie postępuje doprowadzenie takiego planu do końca. Jeśli takie naruszenie nie zostanie naprawione po takim okresie naprawczym, Strona Niewinna Naruszeniu może wypowiedzieć niniejszą Umowę zgodnie z sekcją 8.2 ze skutkiem natychmiastowym po dostarczeniu kolejnego zawiadomienia o takim skutku. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Klient nie dokona płatności jakichkolwiek środków należnych na podstawie niniejszej Umowy w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Konsultant ma możliwość, po pisemnym zawiadomieniu o tym, zawiesić wykonanie jakichkolwiek Usług na mocy niniejszej Umowy do czasu, gdy Konsultant otrzyma w związku z tym pełną płatność. Możliwość zawieszenia świadczenia Usług przez Konsultanta nie wpływa w żaden inny sposób na prawa Konsultanta do późniejszego rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z niniejszą sekcją 8.
  • Efekt wypowiedzenia.
   • W przypadku, gdy Konsultant rozwiąże niniejszą Umowę zgodnie z niniejszą sekcją 8, Konsultant będzie uprawniony do zapłaty za wszystkie Usługi świadczone do dnia rozwiązania (w tym za prace w toku), te koszty racjonalnie poniesione w oczekiwaniu na wykonanie Usług do w zakresie, w jakim nie można ich w uzasadniony sposób wyeliminować, wszelkie inne uzasadnione koszty rozwiązania umowy poniesione przez Konsultanta w związku z anulowaniem wszelkich umów wtórnych, które podjął w oczekiwaniu na wykonanie Usług oraz wszelkie inne rzeczywiste szkody poniesione przez Firmę.
   • W przypadku, gdy Klient wypowie niniejszą Umowę zgodnie z niniejszą sekcją 8, Konsultant będzie uprawniony do zapłaty za wszystkie zaakceptowane Efekty Pracy Konsultanta i wszelkie inne Usługi świadczone do dnia rozwiązania, w tym wszelkie inne koszty podlegające zwrotowi poniesione przez Konsultanta do dnia rozwiązania. Ponadto Konsultant może odzyskać rzeczywiste szkody poniesione do dnia rozwiązania umowy. Po dokonaniu płatności Klient jest uprawniony do zatrzymania wszystkich Produktów Konsultanta dostarczonych Klientowi lub na jego rzecz zgodnie z niniejszą Umową do dnia rozwiązania, zarówno w formie elektronicznej, jak i innej, z zastrzeżeniem we wszystkich przypadkach punktu 4.3 i z wyłączeniem wszelkich Intelektualnych Własność, Produkt Pracy i Informacje Poufne Konsultanta nie podlegające licencji udzielonej na podstawie Sekcji 4.3.
   • WYZNANIE WYROKU. KLIENT NINIEJSZYM NIEODWOWALNIE UPOWAŻNIA I UPOWAŻNIA WSZYSTKICH RADCÓW PRAWNYCH DO stawienia się w imieniu KLIENTA W JAKICHKOLWIEK DZIAŁANIACH WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ W DOWOLNYM MOMENCIE PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ KONSULTANTA ZGODNIE Z PUNKTEM 8, JAK NINIEJSZYM DOWÓD LUB STANU ILLINOIS LUB INNEGO Z JURYSDYKCJI, ZRZEKA SIĘ WYDAWANIA I USŁUGI PROCESU W ODNIESIENIU DO TEGO ORAZ NIEODWOŁALNIE UPOWAŻNIA I UPOWAŻNIA TAKIEGO RADCĘ PRAWNEGO DO WYZNANIA WYROKU NA RZECZ POROZUMIENIA NINIEJSZYM, PLUS ODSETEK, JAK W NINIEJSZYM UMOWIE, I WSZYSTKIE KOSZTY WINDYKACJI ORAZ ZRZEKA SIĘ I ZWOLNIJ WSZYSTKIE BŁĘDY WE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH POSTĘPOWANIACH I ORZECZENIACH ORAZ WSZYSTKIE PRAWA ODWOŁAWCZE OD WYDANEGO WYROKU. KLIENT ZGADZA SIĘ I ZGADZA SIĘ, ŻE PRAWNIK WYZNAJĄCY WYROK W IMIENIU KLIENTA MOŻE UDZIELIĆ RÓWNIEŻ RADY KONSULTANTOWI I/LUB SPÓŁKOM SPOŁECZNYM KONSULTANTA, A KLIENT NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH KONFLIKTÓW PRZYZNANIE TAKIEGO PEŁNOMOCNIKA OPŁATY PRAWNEJ LUB UMOŻLIWIENIE WYPŁATY TAKICH PEŁNOMOCNIKÓW Z WPŁYWÓW ODBIORU NINIEJSZEJ UMOWY
  • Prawa i obowiązki zawarte w sekcjach 3-6, 8 i 9-19 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub późniejszej pisemnej umowie, zobowiązania dotyczące poufności i powiadomienia zawarte w sekcji 5 będą miały na zawsze zastosowanie do Stron oraz ich odpowiednich właścicieli, przedstawicieli, następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.
  • Konsultant zabezpieczy i zabezpieczy Klienta oraz jego funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, właścicieli i pracowników przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami, stratami, przyczynami działań, kosztami i wydatkami, w tym adwokatem opłaty i koszty, wynikające z lub w związku z (a) prowadzeniem działalności Konsultanta, (b) korzystaniem przez Konsultanta z Efektów Pracy Konsultanta, z wyjątkiem wszelkich roszczeń Klienta, że ​​Produkty Firmy naruszają prawa własności intelektualnej osoby trzeciej , (c) zaniedbania lub niewłaściwego postępowania Firmy, (d) wszelkich roszczeń lub zobowiązań nałożonych na Klienta przez Konsultanta lub któregokolwiek z jego pracowników lub przez jakąkolwiek inną stronę (w tym osoby prywatne, organy rządowe i sądy), w przypadku roszczeń związanych z wynagrodzenia, przepisy dotyczące wynagrodzeń i godzin pracy, podatki i świadczenia związane z zatrudnieniem oraz kwestie związane ze statusem Konsultanta jako niezależnego wykonawcy lub statusem jego personelu lub (e) jakiekolwiek naruszenie niniejszej Umowy przez Solidny. Z zastrzeżeniem sekcji 10, odszkodowanie obejmuje wszelkie straty i szkody, w tym koszty i honoraria prawników. Niezależnie od powyższego, powyższe nie ma zastosowania do jakiejkolwiek takiej odpowiedzialności, roszczeń, żądań, odszkodowań, strat, przyczyn powództwa, kosztów i wydatków w zakresie spowodowanym rażącym niedbalstwem lub winy umyślnej Klienta.
  • Klient zabezpieczy i zabezpieczy Firmę oraz jej funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, właścicieli i pracowników przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami, stratami, przyczynami działań, kosztami i wydatkami, w tym prawnikiem. opłaty i koszty, wynikające z lub w związku z (a) prowadzeniem działalności Klienta, (b) korzystaniem przez Klienta z Efektów Pracy Konsultanta, z wyjątkiem wszelkich roszczeń Klienta, że ​​Efekty Pracy Konsultanta naruszają prawa własności intelektualnej osoby trzeciej , (c) zaniedbania lub niewłaściwego postępowania Klienta, (d) jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy przez Klienta. Niezależnie od powyższego, powyższe nie ma zastosowania do jakiejkolwiek takiej odpowiedzialności, roszczeń, żądań, odszkodowań, strat, przyczyn działania, kosztów i wydatków w zakresie spowodowanym rażącym niedbalstwem lub winy umyślnej Firmy.
  • Strona ubiegająca się o odszkodowanie na podstawie niniejszego paragrafu 9 musi niezwłocznie powiadomić stronę zabezpieczającą na piśmie o odpowiednim roszczeniu lub zarzutach i udzielić stronie zabezpieczającej rozsądną pomoc w obronie lub ugodzie. Strona zabezpieczająca będzie miała prawo do kontrolowania obrony i rozstrzygnięcia wszelkich zarzutów lub roszczeń, za które jest zobowiązana do zabezpieczenia drugiej strony, pod warunkiem, że strona zabezpieczająca nie wyrazi zgody na ugodę, która (i) nakłada zobowiązania bez odszkodowania lub wina strony zwolnionej z odpowiedzialności bez uprzedniej pisemnej zgody strony zwolnionej z odpowiedzialności (nie może być bezzasadnie wstrzymywana, warunkowana lub opóźniana). Niezależnie od powyższego, jeśli jakiekolwiek roszczenie zostanie wniesione przez organ rządowy, wnosząc o stwierdzenie lub przyznanie się do naruszenia jakiegokolwiek prawa, wówczas strona ubezpieczona jest uprawniona do zakwestionowania, obrony, kontroli, kompromisu i rozstrzygnięcia takiego roszczenia.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności; Zrzeczenie się odszkodowania. W żadnym wypadku odpowiedzialność Konsultanta wynikająca z lub w związku z niniejszą Umową lub Usługami nie przekracza łącznie całkowitych opłat uiszczanych przez Klienta na rzecz Konsultanta w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy za poszczególne Usługi lub Konsultant dostarczane z w odniesieniu do którego odnosi się taka odpowiedzialność (lub w przypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności niezwiązanej z konkretną częścią Usług, całkowite opłaty uiszczone przez Klienta na rzecz Konsultanta na podstawie odpowiedniego Zestawu prac w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy), niezależnie od tego, czy takie odpowiedzialność opiera się na działaniu w ramach umowy, gwarancji, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub czynu niedozwolonego lub w inny sposób. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani żadnego Podmiotu Stowarzyszonego, ani ich właścicieli, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów lub przedstawicieli za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, przykładowe lub karne szkody wynikające z lub w związku z niniejszą Umową, z wyjątkiem w zakresie zapłaconym stronie trzeciej (a nie jednej z wyżej wymienionych stron), nawet jeśli Konsultant został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 3. Zakaz nagabywania.
  • W okresie obowiązywania niniejszej Umowy i przez okres jednego (1) roku po jej zakończeniu („Okres Ograniczony”), Klient nie będzie i spowoduje, że jego Podmioty Stowarzyszone nie będą (a) bezpośrednio lub pośrednio nakłaniać lub próbować nakłaniać lub w inny sposób doradzać, doradzać, prosić lub zachęcać każdą osobę, która jest w tym czasie lub była zatrudniona w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy przez Konsultanta lub którykolwiek z jego Podmiotów Stowarzyszonych, do odejścia z zatrudnienia Konsultanta lub jego Podmiotów Stowarzyszonych lub do przyjęcia zatrudnienia z innym pracodawcą lub jako niezależny wykonawca lub (b) oferować zatrudnienie lub utrzymywać usługi takiej osoby, inaczej niż za zgodą Konsultanta. Sekcja 11.1 nie ma zastosowania do pracownika, który zostaje zatrudniony przez Klienta lub Podmiot Stowarzyszony Strony w wyniku odpowiedzi tego pracownika na ogłoszenie publiczne lub normalne procedury rekrutacyjne, a nie w wyniku kontaktu lub ukierunkowania przez Klienta lub jego Podmiot Stowarzyszony.
  • Jeśli Klient chce zaoferować zatrudnienie dowolnemu pracownikowi Konsultanta w Okresie Ograniczonym, Klient złoży taką prośbę Konsultantowi na piśmie i zaoferuje Konsultantowi rekompensatę nie mniej niż 30% pakietu wynagrodzeń za pierwszy rok (w tym podstawy i docelowe premia) dla każdego takiego pracownika. Konsultant ma wówczas trzydzieści (30) dni na udzielenie Klientowi odpowiedzi w celu zaakceptowania lub odrzucenia takich ofert. W przypadku, gdy Konsultant nie odpowie Klientowi w ciągu 30 dni, uznaje się, że Konsultant odrzucił taką ofertę.
 4. Następcy i cesjonariusze. Poza przypadkami dozwolonymi w niniejszym dokumencie Klient nie może cedować niniejszej Umowy ani delegować żadnych swoich praw lub obowiązków, w całości lub w części, wynikających z niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek Wykazu prac, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Konsultanta (której zgoda nie może być bezzasadnie odmawiana). Jako warunek przyjęcia takiej cesji lub delegacji Konsultant może wymagać od potencjalnego cesjonariusza i wszelkich jego Podmiotów Stowarzyszonych zawarcia umowy o zachowaniu poufności i/lub strony podpisu niniejszej Umowy. Ważny cesjonariusz Klienta upoważniony na mocy niniejszej Umowy, w tym ważny cesjonariusz Wykazu Prac, będzie związany warunkami niniejszej Umowy i będzie miał wszystkie prawa i obowiązki Klienta określone w niniejszej Umowie; pod warunkiem, że w żadnym wypadku zgoda Konsultanta nie będzie interpretowana jako zwolnienie lub zwolnienie Klienta w jakikolwiek sposób z wykonywania jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych Wykazów Prac, którymi Klient jest związany. Wszelkie próby cesji z naruszeniem niniejszego punktu 12 będą nieważne i nieskuteczne. Konsultant może dokonać cesji niniejszej Umowy bez zgody Klienta w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją przedsiębiorstwa lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie działać na korzyść i będzie wiążąca dla każdej ze Stron oraz niezależnie od następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.
 5. Wszystkie zawiadomienia i inne komunikaty na mocy niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą uważane za należycie przekazane, gdy zostaną dostarczone osobiście lub jeśli zostaną wysłane listem poleconym w Stanach Zjednoczonych, z potwierdzeniem odbioru, opłaconą przesyłką pocztową, będą uważane za należycie doręczone przy odbiorze przez Stany Zjednoczone Usługę pocztową lub w przypadku wysłania pocztą elektroniczną lub odbioru w nocy, usługi kurierskie uważa się za należycie doręczone w dniu roboczym, jeżeli zostały odebrane przed godziną 5:00 czasu lokalnego lub w następnym dniu roboczym, jeżeli zostały odebrane po godzinie 5:00 czasu lokalnego. lub w dzień wolny od pracy, skierowane do odpowiednich Stron niniejszej Umowy w następujący sposób:

Do firmy: Baza zabezpieczeń, LLC

Do wiadomości: Thomas Howard

316 SW Waszyngton St. Suite 1A

Peoria, Illinois 61602 Stany Zjednoczone

Tel: 309-306-1095

e-mail: tom@collateralbase.com

Do Klienta: Nazwa Klienta: _______________

Do wiadomości: _______________

Adres ulicy: _______________

Kod pocztowy miasta: _______________

Tel: _______________

E-mail: _______________

 1. Prawo rządowe. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Illinois, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji jakiegokolwiek sądu federalnego lub stanowego znajdującego się w stanie Illinois w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszą Umową lub jakąkolwiek z transakcji rozważanych w niniejszej Umowie, a każda ze Stron niniejszym nieodwołalnie zgadza się, że wszelkie roszczenia w odniesieniu do takiego sporu lub jakiegokolwiek powództwa, powództwa lub postępowania z nim związanego mogą być rozpatrywane i rozstrzygane w takich sądach. Strony niniejszym nieodwołalnie zrzekają się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkich sprzeciwów, które mogą mieć teraz lub w przyszłości, w odniesieniu do ustalenia miejsca takiego sporu wniesionego w takim sądzie lub jakiejkolwiek obrony niewygodnego forum dla utrzymania takiego Spierać się. Każda ze Stron zgadza się, że orzeczenie w takim sporze może zostać wymuszone w innych jurysdykcjach w drodze pozwu w sprawie orzeczenia lub w inny sposób przewidziany przez obowiązujące prawo. Każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie doręczeń przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy w jakimkolwiek pozwie, działaniu lub postępowaniu poprzez dostarczenie jego kopii zgodnie z postanowieniami punktu 13.
 2. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. W przypadku powstania sporu między Stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem braku płatności przez Klienta lub niewłaściwego wykorzystania Licencji udzielonej w punkcie 4.3(b), Strony zgadzają się negocjować w dobrej wierze w celu rozwiązania takiego sporu. W przypadku niepowodzenia negocjacji, Strony zgadzają się uczestniczyć w mediacji w dobrej wierze. Strony zobowiązują się do równego podziału kosztów mediacji. Mediacja będzie prowadzona w miejscu wzajemnie uzgodnionym i przez wspólnie wybranego i uzgodnionego przez Strony mediatora lub arbitra, pod warunkiem, że jeśli Strony nie mogą dojść do porozumienia, poufny, wiążący arbitraż lub mediacja strony trzeciej będą prowadzone w Peoria, Illinois.
 3. ZRZECZENIE SIĘ ROZPRAWY PRZYSIĘGŁYCH. KAŻDA STRONA NINIEJSZEJ UZNAJE I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE KONTROWERSJE, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, MOGĄ OBEJMOWAĆ SKOMPLIKOWANE I TRUDNE KWESTIE, W ZWIĄZKU Z TYM KAŻDA TAKA STRONA NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE LUB Z TRANSAKCJAMI ROZMAWIAJĄCYMI NINIEJSZĄ UMOWĘ. KAŻDA ZE STRON ZAŚWIADCZA I POTWIERDZA, ŻE (I) ŻADEN PRZEDSTAWICIEL, AGENT ANI PEŁNOMOCNIK ŻADNEJ INNEJ STRONY NIE OŚWIADCZYŁ, WYRAŹNIE ANI W INNY SPOSÓB, ŻE TAKA DRUGA STRONA NIE BĘDZIE W PRZYPADKU SPORÓW DOKONYWANIA WYKONANIA POWYŻSZEGO STRONA ROZUMIE I ROZWAŻA WPŁYW NINIEJSZEJ UMOWY, (III) KAŻDA STRONA DOKONUJE NINIEJSZEGO ZRZECZENIA SIĘ DOBROWOLNIE, ORAZ (IV) KAŻDA STRONA ZOSTAŁA SKORZYSTANA Z NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ, MIĘDZY INNYMI RZECZAMI, WZAJEMNE ZRZECZENIA SIĘ I CERTYFIKATY.
 4. O ile to możliwe, każde postanowienie niniejszej Umowy i Wykaz prac będą interpretowane w taki sposób, aby były skuteczne i ważne zgodnie z obowiązującym prawem, ale jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub Wykazu prac zostanie uznane za zabronione lub nieważne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiego zakazu lub nieważności, bez unieważnienia pozostałej części takiego postanowienia lub pozostałych postanowień niniejszej Umowy lub Zestawienia prac, w zależności od przypadku..
 5. Poprawka; Zrzeczenie się. Żadnej modyfikacji, rewizji, uzupełnienia, uchylenia, rozwiązania, przedłużenia, zrzeczenia się lub zmiany niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Stronami (w tym wszelkich załączników, eksponatów lub Oświadczeń dotyczących prac) lub któregokolwiek z jej postanowień , a wszelkie próby nie będą wiążące, chyba że zostaną sporządzone na piśmie i należycie wykonane przez Strony (lub przez Stronę zrzekającą się w przypadku zrzeczenia się). Zrzeczenie się przez Stronę wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, umowy, zobowiązania, warunku, oświadczenia lub gwarancji nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego zobowiązania, umowy, zobowiązania, warunku, oświadczenia lub gwarancji, ani też opóźnienia ze strony którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy w wykonywaniu jakichkolwiek praw, uprawnień lub przywilejów wynikających z niniejszej Umowy będzie działać jako zrzeczenie się ich. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron wykonania jakiejkolwiek czynności nie stanowi zrzeczenia się wykonania przez innego aktora identycznej czynności wymaganej do wykonania w późniejszym czasie.
 6. Nakaz sądowy za naruszenie. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, ale z zastrzeżeniem punktu 10, ponieważ każda ze Stron może mieć dostęp do Informacji Poufnych, Produktu Pracy i pracowników drugiej Strony i zapoznać się z nimi oraz ponieważ taka Strona może nie mieć odpowiedniego środka prawnego w w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, każda ze Stron ma prawo egzekwować niniejszą Umowę i dowolne jej postanowienia w drodze nakazu sądowego, określonego wykonania lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia, bez kaucji i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i środków prawnych, które taka Strona może mieć za naruszenie niniejszej Umowy.
 7. Opłaty adwokackie. Strona wygrywająca w każdym sporze dotyczącym przedmiotu niniejszej Umowy ma prawo do ściągnięcia od drugiej Strony uzasadnionych kosztów i niezbędnych wydatków oraz honorariów adwokackich poniesionych w celu egzekwowania niniejszej Umowy. Strona wygrywająca zapłaci drugiej Stronie na żądanie wszelkie wydatki, w tym między innymi koszty windykacji, wszystkie honoraria i wydatki prawników oraz wszelkie inne wydatki, które mogą zostać wydane przez Stronę wygrywającą w celu pobrania lub wyegzekwowania uiszczenie wszelkich opłat i kosztów należnych na mocy niniejszej Umowy.
 8. Całość porozumienia. Niniejsza Umowa i Oświadczenie o Pracy zawarte w związku z niniejszą Umową stanowią całość porozumienia Stron w odniesieniu do przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne komunikaty, oświadczenia, porozumienia lub umowy między Stronami dotyczące takiego przedmiotu.
 9. Nagłówki. Nagłówki sekcji w niniejszym dokumencie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody odniesienia i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.
 10. Zasady budowy. Każda ze Stron niniejszym zgadza się, że dokładnie zapoznała się z niniejszą Umową i miała wiele możliwości zasięgnięcia porady prawnej i wkładu. W związku z tym nie ma zastosowania zasada konstrukcji, że niejasności i niejasne sformułowania są interpretowane na niekorzyść Strony sporządzającej projekt lub w świetle najkorzystniejszym dla Strony, która nie sporządza tekstu. Wszelkie sprawy określone w podpisanym Zestawieniu Prac, opisującym z rozsądnymi szczegółami działania, które ma podjąć Konsultant, będą uważane za zatwierdzone przez Klienta na piśmie dla wszystkich celów niniejszej Umowy.

Na dowód czego, strony zawarły niniejszą Umowę ze skutkiem od daty podanej po raz pierwszy powyżej.

Klient Firmowy

 

______________________________ ______________________________

   
Przez:Przez:
Tytuł:                                                                Tytuł:                                                               

e-mail:                                                             

e-mail:                                                             

Konopi biznesowe Mastermind

Najlepsza oferta w historii

Szablony licencji New Jersey
Idz już
* Obowiązują warunki umowy
blisko-link